KLAUZULA INFORMACYJNA RODO do formularza kontaktowego

Szanowna/y Pani/e,

  1. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez przedsiębiorstwo PRZYSTANEK BAR - USŁUGI BARMAŃSKIE PRZEMYSŁAW MARCZUK w celu świadczenia usług zgodnie z zawartą umową oraz w celach marketingowych - poprzez przesyłanie informacji marketingowych dotyczących oferowanych usług za pomocą poczty elektronicznej, na podany adres e-mail bądź poprzez podany numer telefonu. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest PRZYSTANEK BAR - USŁUGI BARMAŃSKIE PRZEMYSŁAW MARCZUK.

  2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są za Pani/Pana zgodą w celu związanym ze świadczeniem na Pani/Pana rzecz postanowień umownych zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – (CELEX 32016R0679) zwaną dalej RODO.

  3. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będzie wyłącznie przedsiębiorstwo PRZYSTANEK BAR - USŁUGI BARMAŃSKIE PRZEMYSŁAW MARCZUK.

  4. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.

  5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres 3 roku od dnia wyrażenia zgody.

  6. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, co do danych osobowych, których podanie jest dobrowolne, prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie tych danych w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody wyrażonej przed jej cofnięciem. Oświadczenie w przedmiocie skorzystania z tych uprawnień wymaga jego złożenia w formie pisemnej (do siedziby przedsiębiorstwa na adres: 42 Pułku Piechoty 78, 15-182 Białystok) lub w formie elektronicznej na adres mailowy: [email protected]

  7. Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO.

  8. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest dobrowolne ale jest jednocześnie warunkiem zawarcia umowy. W konsekwencji odmowy udostępnienia danych osobowych, umowa nie zostanie zawarta.

  9. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany.

  10. Administrator danych obowiązuje się do dołożenia wszelkich starań, w celu zapewnienia środków fizycznej, technicznej i organizacyjnej ochrony danych osobowych przed ich przypadkowym czy umyślnym zniszczeniem, przypadkową utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem, zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami prawa.